پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:
نتیجه جستجوی کلیدواژه:انجمن سینمای جوانان فارس
رتبه برتر دفاتر کشور را در تولید پروژه پایانی دوره فیلمسازی در سال ٩٧ با تولید ٢٩ اثر به خود اختصاص داد.
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
فارس، رتبه برتر دفاتر کشور در تولید فیلم های پایانی دفتر شیراز
رتبه برتر دفاتر کشور را در تولید پروژه پایانی دوره فیلمسازی در سال ٩٧ با تولید ٢٩ اثر به خود اختصاص داد.